Waardig ouder worden

Actieplan 'Waardig ouder worden'

Op 10 maart heeft Roy Ringeling samen met collega-lijsttrekkers uit het hele land het actieplan ‘Waardig ouder worden’ getekend. Dit actieplan is het vervolg op het manifest ‘Waardig ouder worden’ dat in januari 2017 door de ChristenUnie, omroep MAX en de ouderenbond KBO-PCOB is gelanceerd. Ook voor ons in Midden-Delfland is dit een belangrijk thema. Wij willen dat senioren in onze gemeente waardig oud kunnen worden. Dat kan in een omgeving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarom investeren wij in goede zorg en ondersteuning, goede huisvesting en in activiteiten die eenzaamheid tegengaan. Zo bouwen wij – sámen met senioren- aan en samenleving waarin zij een waardevolle plaats hebben.

Met dit actieplan spreken wij uit dat wij ons willen inzetten voor:


Een lokale aanpak van eenzaamheid

De aanpak van eenzaamheid onder ouderen moet structureel worden. Daarom moeten onze welzijnsorganisaties een belangrijke rol krijgen bij het signaleren en bestrijden van eenzaamheid.

Aantrekkelijk vrijwilligerswerk

Samen en in overleg met vrijwilligersorganisaties willen wij, onder andere door het bieden van een passend cursusaanbod, zorgen voor goede deskundigheidsbevordering.

Goede ondersteuning voor mantelzorgers

Wij willen onze mantelzorgers koesteren en ondersteunen. Dagbesteding, goede informatievoorziening en respijtzorg dienen beschikbaar te zijn om mantelzorgers te ontlasten.

Zorg op maat

Om de persoonlijke waardigheid van onze ouderen te waarborgen is effectieve zorg op maat belangrijk. Keuzevrijheid en eigen regie moeten, zolang dit mogelijk is, centraal staan. Om bijvoorbeeld woningen tijdig levensloopbestendig te maken is persoonlijke voorlichting essentieel.